Regulamin zakupów

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego JustineShoes dostępnego pod adresem http://justineshoes.pl
 2. Regulamin określa w szczególności: 
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: 
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
  4. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 3. Operatorem Sklepu Internetowego jest firma Justine Justyna Purzyńska NIP 7981432109, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), e-mail: biurojustine@interia.pl
 4. Operator Sklepu Internetowego JustineShoes świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu, 
 • zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, 

§. 2 DEFENICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego JustineShoes, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;
 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Sklep – Sklep Internetowy JustineShoes dostępny pod adresem internetowym http://justineshoes.pl
 6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego JustineShoes.pl.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. 

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • Włączoną obsługę Java Script,
 • Aktywny adres e-mail.
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://justineshoes.pl/polityka-prywatnosci
  1. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
  6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
   1. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 14.
   2. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11. Regulaminu.
   3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
    1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
    2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
    3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
    4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
    5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
    6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
     1. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
     2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
     3. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
      1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
      2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
      3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
      4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
      5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
      6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
      7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
      8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 14 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
       1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
       2. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
       3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
       4. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 14 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Vooi.pl.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego JustineShoes.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
  2. potwierdzić zapoznanie się i akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
 6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: biurojustine@interia.pl jednakże do skutecznego złożenia oferty w ten sposób konieczne jest potwierdzenie przez Kupującego oferty zakupu poprzez wymianę korespondencji e-mail. 
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.
  6. kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”.
  7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
    1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
    2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
    3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.
    4. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.
     1. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
     2. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.
     3. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
     4. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 14 pkt g.
     5. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stronach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
     6. Operator Sklepu każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT. 
     7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 21 dni roboczych.
     8. Jeżeli Użytkownik, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.
    5. Sprzedający dokłada wszelkich starań żeby informacje zawarte na stronie i w regulaminie były rzetelne, jednak zastrzega sobie prawo tolerancji błędu przy pomiarze wkładki do 0,6 cm i innych pomiarach do 1 cm.
   1. Sprzedający udostępnia Kupującemu opcję przedsprzedaży, która polega na zakupie obuwia, torego jeszcze nie ma w magazynie, ale jest zamówione i czeka na dostawę. Zamówienia złożone w przedsprzedaży są realizowane w pierwszej kolejności, zaraz po dostawie. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od producenta. Sprzedający stara się aby czas oczekiwania na realizację zamówienia nie przekroczył jednego miesiąca. Zakupy produktów z przedsprzedaży powinny objęte być osobnym zamówieniem. Sprzedający prosi o nie łączenie produktów z przedsprzedaży z asortymentem dostępnym w regularnej sprzedaży.

§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1 w szczególności:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 2. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora Sklepu pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 3. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy;
  2. przy odbiorze, czyli za pobraniem;
  3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
   1. Dane do przelewu: Justine Justyna Purzyńska, ul. Pnie 41, 26-803 Promna, MBank, nr konta: 59 1140 2004 0000 3502 7746 3482
   2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. 
   3. Brak odbioru paczki pobraniowej skutkuje wysłaniem wniosku o zwrot kosztów, jakie poniósł Sprzedający.

§. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 11. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
  1. Imię i nazwisko,
  2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
  3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Użytkownika .
 4. Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biurojustine@interia.pl
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

 

CO NIE PODLEGA REKLAMACJI W WYROBACH OBUWNICZYCH?

 • części wymienne tzw. fleki lub wierzchniki, starte lub przetarte spody obuwia,
 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia),
 • niedopasowanie obuwia do stopy, urwane lub uszkodzone w wyraźny sposób mechaniczny ozdoby (kokardki, guziczki, klamerki),
 • uszkodzone w sposób mechaniczny zamki błyskawiczne, naturalne zużycie obuwia,
 • wady powstałe z braku odpowiedniej konserwacji obuwia (np. przemakanie obuwia),
 • farbowanie obuwia wynikające z nadmiernej potliwości stóp lub nadmiernego przemoczenia obuwia,
 • wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami do tego nie przeznaczonymi,
 • wady powstałe na skutek prania obuwia w pralce, plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych.

 

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.
 3. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 

Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się  z regulaminem przed dokonaniem zakupu.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Sklep internetowy od home.pl